Generalforsamling 2024

Dagsorden til ordinær generalforsamling i EDR Mors-Nordthy

Mandag den 19 februar 2024 fra kl. 19:30. (smørrebrød fra kl. 19.00)

Dagsorden efter lige årstal :

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen)
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (på valg OZ0XYW, OZ7) Valg af 1 Suppleant
6 Valg af  revisor
7 Eventuelt

Bestyrelsen

Tilmelding nødvendig til formanden, senest en uge før, da der vil blive serveret smørrebrød.

Dog kan medlemmer der ikke ønsker forplejning, stadig komme og deltage i generalforsamlingen uden tilmelding!

————————————————————————————————

kontingent for 2024 betales ved at bruge afdelingens konto.nr. i Sparekassen Thy : Konto.nr: 9083 0004594908
Kontingent kan også betales på generalforsamlingen.
Kontingent for aktive 200 Kr. og kontingent for passive 100 Kr.
Ved indbetaling via overførsel skal kaldesignal angives.